Quina diferència hi ha entre CFD i FEM?


Resposta 1:

Simplement, l’anàlisi de FE segueix la divisió i la regla del mètode. Divideix el disseny en nombre finit d’elements petits i calcula les condicions del límit de manera diferenciada en cadascun d’ells. Això s'utilitza bàsicament per a anàlisis tèrmiques estructurals, tèrmics estàtics, explícits i transitoris. Aquest mètode realitza el mètode de resolució a totes i cada malla infinitesimal, és a dir, conegut com a mètode de discretització.

Mentre que la CFD, denominada Dinàmica de fluids computacionals, sembla inicialment que resol el flux i, per tant, pot resoldre l'equació de Bernoulli. No obstant això, és una percepció errònia. CFD es basa en tres lleis; la conservació de la massa, l’impuls i l’equació energètica. CFD utilitza mètode de volum finit per resoldre el problema.

En paraules simples, el mètode de volum finit utilitzarà un marc d’observació en la direcció perpendicular al flux i observarà el flux (mètode de vista d’Euler) seguit de la integració a través del volum creant forma integral d’equació de govern, o seguirà un punt particular. a través del flux que donarà forma diferencial (s'haurà de diferenciar per obtenir les dades en diferents llocs del flux, es diu com a mothod de vista lagragiana) de les equacions governants.

Aquesta és la diferència fonamental entre CFD i FEM.