Quina diferència hi ha entre la valoració empresarial i la valoració d’actius fixos?


Resposta 1:

Estimat amic, la valoració és el procés de determinació del valor actual d’un actiu. Es poden fer valoracions en actius o en passius.

Una valoració empresarial és un procés general de determinació del valor econòmic de tota una unitat de negoci o empresa. La valoració empresarial es pot utilitzar per determinar el valor raonable d’una empresa per diverses raons, inclòs el valor de venda, establir la propietat de socis, fiscalitat i fins i tot procediments de divorci. Els propietaris solen recórrer a avaluadors empresarials professionals per obtenir una estimació objectiva del valor del negoci.

La valoració d'actius es refereix simplement al valor assignat a una propietat específica, incloent-hi accions, opcions, bons, edificis, maquinària o terreny, que es realitza generalment quan una empresa o actiu s'ha de vendre, assegurar o assumir. Els actius es poden classificar en actius tangibles i intangibles. Les valoracions es poden fer tant en un actiu com en un passiu, com ara bons emesos per una empresa.

Espero que això us ajudarà. Bona sort…..