Quina diferència hi ha entre la fallida i la insolvència a l’Índia?


Resposta 1:

La insolvència fa referència a un estat financer en què el deutor no pot pagar els seus creditors a temps. A l’Índia, com qualsevol altra persona al món, aquest estat pot passar a una persona o a una empresa. Els creditors són de dos tipus:

1. Acreditors operatius: Són els creditors que han prestat serveis al deutor. Aquests serveis es comptabilitzen com a deutes operatius.

2. Acreditors financers: Són els creditors que han prestat deutes financers amb el deutor sobre qüestions no operatives.

Ara, la fallida és la declaració que el deutor ha esdevingut insolvent. A l'Índia, aquesta declaració solia ser presentada a l'acte Provisional Bankruptcy and The Presidency Housing Act. Tot i això, després de la introducció de l’IBC 2016, s’han eliminat tots dos, i cal que es presenti la insolvència en aquest acte.