Quina diferència hi ha entre un vector unidimensional i un vector?


Resposta 1:

Inlinearalgebra,thedimensionofavectorishowlongitis.Anndimensionalvectorhas[math]n[/math]elementsinit.Soaonedimensionalvectorisjustascalar.Similarly,amatrixwouldhave[math]m×n[/math]elementsinit,sowewouldcallit[math]m×n[/math]dimensional.In linear algebra, the “dimension” of a vector is how long it is. An n-dimensional vector has [math]n[/math] elements in it. So a “one-dimensional vector” is just a scalar. Similarly, a matrix would have [math]m \times n[/math] elements in it, so we would call it “[math]m \times n[/math]-dimensional”.

Crec que volíeu dir "ordre" (de tensors) en lloc de "dimensió" (de vectors). Els tensors són la generalització de vectors i matrius. Els vectors són tensors de primer ordre i les matrius són tensors de segon ordre. Si els vectors són analògics a les "línies" i les matrius són anàlogues als "quadrats", els tensors de l'ordre 3 serien anàlogos als "cubs".