Quina diferència hi ha entre un banc comercial i una entitat financera?


Resposta 1:

Un banc accepta dipòsits i presta diners. Tanmateix, una entitat financera pot prestar diners, però hi ha restriccions a l’acceptació del dipòsit per part d’aquestes institucions. No poden emetre llibres de xecs per als quals no es poden obrir estalvis i comptes corrents. Les institucions financeres només poden acceptar dipòsits a termini mentre s’allarguin préstecs a termini.