Quina diferència hi ha entre una classe base i una classe derivada en C ++?


Resposta 1:

Classe base: Una classe base és una classe, en un llenguatge de programació orientat a objectes, de la qual es deriven altres classes. La classe que hereta la classe base té tots els membres de la base i també pot tenir algunes dades addicionals. En l'objecte de la classe derivada també hi són presents els membres de la classe.

Classe derivada: classe que es crea a partir d’una classe existent. La classe derivada hereta totes les propietats de la classe base. La classe derivada pot afegir membres nous o canviar membres de la classe base.

classe BaseClass {
 // membres....
}

class DerivedClass: public BaseClass {
  // membres....
}

Aquí, la classe Derivada hereta tots els membres de dades públiques i les funcions de membres.


Resposta 2:

A C ++ l’herència s’implementa per derivació.

La derivació permet derivar una classe, anomenada classe derivada, d’una altra classe, anomenada classe base. A la declaració d'una classe derivada, feu una llista de les classes base de la classe derivada. La classe derivada hereta els seus membres d’aquestes classes base.