Quina diferència hi ha entre ciència, enginyeria i tecnologia?


Resposta 1:

En un sentit molt general, la ciència bàsica es refereix a la pràctica o a descobrir noves teories (basades en investigació o pràctica) que puguin ser d’utilitat per a l’univers, mentre que l’enginyeria és l’àmbit on es poden modificar o fer més útils les teories amb finalitats pràctiques. I la tecnologia és l'aplicació de ciències i enginyeria. Per tant, tots tres estan interrelacionats en alguns aspectes.


Resposta 2:

L’enginyeria es pot veure com l’aplicació de la ciència i la tecnologia inclou les eines que els enginyers utilitzen per construir coses i fer coses, mentre que també inclou les eines que fan servir els científics per a la investigació.

Enginyeria versus ciència: les diferències, les similituds i el solapament

Enginyeria versus ciència: les diferències, les similituds i el solapament