Quina diferència hi ha entre "mecànica" i "dinàmica"?


Resposta 1:

La mecànica tracta totes les interaccions entre el cos amb les forces i el moviment resultant del cos. L'objectiu és predir la naturalesa del moviment i el descans sota l'acció de les forces.

La mecànica és una àrea d’estudi més àmplia, formada per dinàmica i estadística.

Les estadístiques tracten de cossos en moviment de repòs o uniforme, és a dir, d’equilibri. La força neta que actua sobre el cos serà zero.

La dinàmica tracta de moure (accelerar) els cossos i les forces que actuen sobre ells. La dinàmica es torna a classificar com a

  • Cinemàtica, que tracta el moviment (desplaçament, velocitat, acceleració) sol, sense tenir en compte, les forces responsables del moviment. Cinètica que tracta de les forces reals que provoquen el moviment. Principalment utilitza el principi d'alembert. (F = ma)