Quina diferència hi ha entre enantiòmers i diasteriòmers?


Resposta 1:

Aquests són els termes relacionats amb l’isomerisme òptic. Es poden definir com a següents

Enantiòmer: Les imatges de miralls no superposables d’un compost es denominen enantiòmers. Tenen les mateixes propietats.

Diastereòmers: Els isòmers que no són superposables i no estan relacionats entre si com a imatge mirall s'anomenen diastereòmers. Tenen diferents propietats físiques i químiques.


Resposta 2:

Els enantiòmers, també coneguts com a isòmers òptics, són dos estereoisòmers relacionats entre si per una reflexió: són imatges mirall entre si que no són superposables.

Dos compostos que són enantiòmers els uns dels altres tenen les mateixes propietats físiques, tret de la direcció en la qual giren la llum polaritzada plana (+/-) {- per quantitats iguals però en direccions oposades}, i com interaccionen amb diferents isòmers òptics de altres compostos.

Els enantiòmers purs també presenten el fenomen de l’activitat òptica i només es poden separar amb l’ús d’un agent quiral. [// * A la natura, només hi ha un enantiòmer de la majoria de compostos biològics quirals, com ara aminoàcids (excepte la glicina, que és achiral). * //]

Els diastereòmers són estereoisòmers no relacionats mitjançant una operació de reflexió. No són imatges mirall les unes de les altres. Aquests inclouen compostos meso, isòmers cis-trans (EZ) i isòmers òptics no enantiomèrics. Els diastereòmers rarament tenen les mateixes propietats físiques.


Resposta 3:

Diferència entre enantiòmers i diastereòmers

Els isòmers s’agrupen en dues categories conegudes com a estereoisòmers i isòmers estructurals. Els isòmers estructurals tenen la mateixa fórmula molecular però són diferents en la seva connexió i ordre d’enllaços. Els estereoisòmers, en canvi, difereixen en la disposició espacial de les seves estructures.

A més, els estereoisòmers es divideixen en enantiòmers i diastereòmers. La diferència principal entre enantiòmers i diastereòmers és que el primer es troba com a imatges mirall, mentre que el segon no. A continuació, es mostra una diferència entre diastereòmers i enantiòmers.


Resposta 4:

Diferència entre enantiòmers i diastereòmers

Els isòmers s’agrupen en dues categories conegudes com a estereoisòmers i isòmers estructurals. Els isòmers estructurals tenen la mateixa fórmula molecular però són diferents en la seva connexió i ordre d’enllaços. Els estereoisòmers, en canvi, difereixen en la disposició espacial de les seves estructures.

A més, els estereoisòmers es divideixen en enantiòmers i diastereòmers. La diferència principal entre enantiòmers i diastereòmers és que el primer es troba com a imatges mirall, mentre que el segon no. A continuació, es mostra una diferència entre diastereòmers i enantiòmers.