Quina diferència hi ha entre les rutes connectades i les locals a la taula d’encaminament del Cisco?


Resposta 1:

Aquesta diferència és tan subtil que probablement és un error.

Una ruta connectada és la que s'assigna directament a una interfície. Una ruta local és aquella que no es coneix per un protocol. Però, ja que les rutes estàtiques es consideren un "protocol", això només passa en el cas de les adreces secundàries de les interfícies. Però això no és realment bo, doncs no és la mateixa semàntica que el prefix primari de la interfície.


Resposta 2:

Connected identifica una xarxa connectada directament. Les xarxes connectades directament es creen automàticament cada vegada que es configura una interfície amb una adreça IP i s’activa (No apagada).

Local identifica que es tracta d’una ruta local. Les rutes locals es creen automàticament sempre que es configura una interfície amb una adreça IP i s’activa (No apagada).

De manera que si configureu “adreça ip 192.168.1.1 255.255.255.252” a la interfície FastEthernet 0/0, obtindreu una sortida inferior per a “mostrar la ruta ip”:

R1 # mostrar ruta de la ip

El 192.168.1.0/24 es subxarxa variablement, 2 subredes, 2 màscares

C 192.168.1.0/30 està connectada directament, FastEthernet0 / 0

L 192.168.1.1/32 està connectada directament, FastEthernet0 / 0

R1 #

Consulteu l’enllaç següent per obtenir més detalls:

Introducció a l’encaminament de Cisco Networking Academy de manera dinàmica