Quina diferència hi ha entre la massa atòmica i el nombre de massa i com podem trobar la massa atòmica del protó de neutrons?


Resposta 1:

Atomicmassistheactualmassofanatom.ItisroughlythemassnumbertimesoneAMU(1.6605389×1027kg).NeutronsandprotonsbothmassaboutoneAMU.(Tobemoreprecise,abareprotonmasses1.0072765AMUandabareneutronmasses1.0086652AMU.)Whenyouputthemtogetherwithotherprotonsandneutronsinanucleus,atinybitoftheirmassdisappearsdownthepotentialwellofthestronginteraction.Atomic mass is the actual mass of an atom. It is roughly the mass number times one AMU (1.6605389\times 10^{-27} kg). Neutrons and protons both mass about one AMU. (To be more precise, a bare proton masses 1.0072765 AMU and a bare neutron masses 1.0086652 AMU.) When you put them together with other protons and neutrons in a nucleus, a tiny bit of their mass “disappears down the potential well” of the strong interaction.


Resposta 2:

És convenient tractar totes les masses atòmiques com les masses d’àtoms neutres. El nombre de massa d’un nucli és el nombre enter de nucleons que conté. De manera que tant un protó com un neutró tenen un nombre de massa d'un.

Però les masses reals (en unitats de massa atòmica definides per C12 = 12.000000000 exactament) són 1.0086649 i 1.0078250 per al neutró i el protó respectivament. Com que el neutró pesa més en pot decaure beta a un protó i un electró.