Quina és exactament la diferència entre ones coherents i ones idèntiques?


Resposta 1:

Les ones coherents són ones que tenen la mateixa longitud d’ona / freqüència, estan en fase i es mouen a la mateixa velocitat en el mateix medi (per a ones electomagnètiques i algunes altres ones poden estar en un buit). Fins on sé que les ones idèntiques no estan definides científicament, no obstant això, les ones coherents serien idèntiques.

Així doncs, no hi ha diferència.


Resposta 2:

Les propietats bàsiques d’una ona electromagnètica es poden definir per la seva freqüència, longitud d’ona, fase i amplitud.

Ones idèntiques significa que totes les ones tenen les seves propietats idèntiques.

Dos feixos de llum són perfectament coherents quan la diferència de fase entre ells és constant. Això no implica que les seves amplituds siguin idèntiques. Quan s’hi afegeixen dues ones coherents, també s’ha de sumar o restar amplitud. Això també s’esmenta a la literatura com a coherència temporal.

Quan una ona es propaga en un medi (per exemple, una guia dielèctrica rectangular), es conserva la seva freqüència, però la seva longitud d’ona canvia segons la constant dielèctrica o l’índex de refracció del material. Vegeu Enginyeria de microones: David M. Pozar

En coherència espacial: encara podeu combinar i afegir coherentment ones amb freqüència idèntica, diferents longituds d'ona guiades (si es desplacen en diferents materials) però que presenten diferència de fase constant. Això s’aconseguirà fàcilment modificant el camí de propagació de les ones.