Què causa la diferència entre els estats financers elaborats per l’empresa i els estats financers finalitzats per l’auditor? Un dels motius és el GAAP local. Quins podrien ser els altres motius?


Resposta 1:

Ajustaments addicionals per dobles entrades, sobrepagaments, despeses imaginàries ... solen explicar per què els estats financers elaborats per Auditors externs són diferents dels finalitzats pels propietaris de processos interns. Per evitar aquest requeriment, el procés SOX s’hauria d’implementar a través d’almenys dues rondes anuals. Aquest pot ser gestionat per una CIA (Auditor Intern Certificat) de l'entitat.


Resposta 2:

Els auditors no finalitzen els estats financers. No és la seva feina. Poden impugnar determinades decisions que la direcció ha pres quant a l'elecció de les polítiques i les estimacions comptables. L'administració pot optar per ignorar aquests reptes, cas en què els auditors poden optar per qualificar els estats financers. O bé poden optar per revisar-les d’acord amb els suggeriments de l’auditor.

La direcció independent (el consell d’administració) és responsable de preparar els estats i els auditors per signar-los que compleixen les normes de comptabilitat pertinents i qualsevol legislació i altres requisits normatius.

Els GAAP locals no hi entren.


Resposta 3:

Els auditors no finalitzen els estats financers. No és la seva feina. Poden impugnar determinades decisions que la direcció ha pres quant a l'elecció de les polítiques i les estimacions comptables. L'administració pot optar per ignorar aquests reptes, cas en què els auditors poden optar per qualificar els estats financers. O bé poden optar per revisar-les d’acord amb els suggeriments de l’auditor.

La direcció independent (el consell d’administració) és responsable de preparar els estats i els auditors per signar-los que compleixen les normes de comptabilitat pertinents i qualsevol legislació i altres requisits normatius.

Els GAAP locals no hi entren.