La diferència entre SI i CI sobre una certa quantitat de diners durant 2 anys a raó del 10% és Rs. 50. Quina és la suma?


Resposta 1:

A = P (1 + r / 100) ^ n

CI = A - P = P (1 + r / 100) ^ n - P.

SI = Pnr / 100

[Aquí, P = suma, r = tipus d’interès = 10%, n = no. d’anys = 2, A = suma + interès, CI = interès compost i SI = interès simple]

Segons les preguntes, CI - SI = 50

O, [P (1 + r / 100) ^ n - P] - Pnr / 100

O, P [(1 + 10/100) ^ 2 - 1 - 2 * 10/100] = 50

O, P * 1/100 = 50

O, P = 5000