Hi ha alguna diferència de velocitat entre les llaçades for-for, while-while, for-while i while-for en C / C ++?


Resposta 1:
int
principal (int argc, char * argv [])
{
   int i, g = 0xf;

   per a (i = 0; i <16; i ++)
     g--;
}
int
principal (int argc, char * argv [])
{
   int i = 0, g = 0xf;

   fer {
      g--;
      i ++;
   } while (i <16);
}
int
principal (int argc, char * argv [])
{
   int i = 0, g = 0xf;

   while (i <16) {
      g--;
      i ++;
   };
}
        .file "main_for.c"
        .text
        .globl principal
        .tip principal, @funció
principal:
.LFB0:
        .cfi_startproc
        pushq% rbp
        .cfi_def_cfa_offset 16
        .cfi_offset 6, -16
        movq% rsp,% rbp
        .cfi_def_cfa_register 6
        movl% edi, -20 (% rbp)
        movq% rsi, -32 (% rbp) <--- Tot això per sobre és programminit
        movl $ 15, -8 (% rbp) <- La nostra variable g
        movl $ 0, -4 (% rbp) <- La nostra variable i
        jmp .L2
.L3:
        subl $ 1, -8 (% rbp) <--- decrement g
        addl $ 1, -4 (% rbp) <--- increment i
.L2:
        cmpl $ 15, -4 (% rbp) <--- comparar i amb 15
        jle .L3 <---- salta a la següent iteració si és menor o igual
        popq% rbp <----- Tot el que hi ha a continuació és neteja del programa
        .cfi_def_cfa 7, 8
        ret
        .cfi_endproc
.LFE0:
        .size principal,.-principal
        .ident "GCC: (Gentoo 4.7.3-r1 p1.4, pastís-0.5.5) 4.7.3"
        .section .note.GNU-stack, "", @ progbits
        movl $ 0, -4 (% rbp) <- La nostra variable i
        movl $ 15, -8 (% rbp) <- La nostra variable g
        jmp .L2
.L3:
        subl $ 1, -8 (% rbp) <--- decrement g
        addl $ 1, -4 (% rbp) <--- increment i
.L2:
        cmpl $ 15, -4 (% rbp) <--- comparar i amb 15
        jle .L3 <---- salta a la següent iteració si és menor o igual
        movl $ 0, -4 (% rbp)
        movl $ 15, -8 (% rbp)
.L2:
        subl $ 1, -8 (% rbp)
        addl $ 1, -4 (% rbp)
        cmpl $ 15, -4 (% rbp)
        jle .L2
       .file "main_for.c"
        .section .text.startup, "ax", @ progbits
        .p2align 4,, 15
        .globl principal
        .tip principal, @funció
principal:
.LFB0:
        .cfi_startproc
        rep
        ret
        .cfi_endproc
.LFE0:
        .size principal,.-principal
        .ident "GCC: (Gentoo 4.7.3-r1 p1.4, pastís-0.5.5) 4.7.3"
        .section .note.GNU-stack, "", @ progbits
principal:
.LFB0:
        .cfi_startproc
        movl $ 15, -4 (% rsp) <----- Condició final calculada i (cecI)
        movl $ 16,% eax <------- La nostra variable g al registre
        .p2align 4,, 10
        .p2align 3
.L2:
        movl -4 (% rsp),% edx <---- trasllada cecI a un registre
        subl $ 1,% edx <--- decrement cecI
        subl $ 1,% eax <--- decrement g per registre
        movl% edx, -4 (% rsp) <- moure el registre a cecI
        jo .L2
        rep
        ret
.LFB0:
        .cfi_startproc
        movl $ 15, -4 (% rsp)
        movl $ 16,% eax
        .p2align 4,, 10
        .p2align 3
.L2:
        movl -4 (% rsp),% edx
        subl $ 1,% edx
        subl $ 1,% eax
        movl% edx, -4 (% rsp)
        jo .L2
int
principal (int argc, char * argv [])
{
   int x, y;
   volàtil g = 0xf;

   per (y = 0; y <16; y ++) {
      per (x = 0; x <10; x ++) {
         g--;
      }
   }
}
int
principal (int argc, char * argv [])
{
   int x, y = 0;
   int volàtil g = 0xf;

   per a (y = 0; y <16; y ++, x = 0) {
      mentre que (x ++ <10) {
         g--;
      }
   }
}
principal:
.LFB0:
        .cfi_startproc
        movl $ 15, -4 (% rsp)
        movl $ 16,% ecx
        .p2align 4,, 10
        .p2align 3
.L2:
        10 $ mobl,% eax
        .p2align 4,, 10
        .p2align 3
.L3:
        movl -4 (% rsp),% edx
        subl $ 1,% edx
        subl $ 1,% eax
        movl% edx, -4 (% rsp)
        jo .L3
        subl $ 1,% ecx
        jo .L2