Com canvia el volum molar d’un gas a mesura que augmenta la temperatura? Hi ha diferència entre volum i volum molar?


Resposta 1:

El volum molar d'un gas es calcula com a 22,4 litres a STP - Temperatura i pressió estàndard. Això suposa una temperatura de 20 ° C i una pressió de 760mm Hg.

Si augmenteu la temperatura o disminueu la pressió, hi haurà un canvi de volum positiu.

La diferència entre els termes "volum" i "volum molar" és simplement que el volum molar és una quantitat precisa, el pes molecular, del gas. Es tracta de 2 g d’hidrogen (H₂); 32 g d’oxigen (O₂); 44 g de (CO₂)


Resposta 2:

Bé, què diu l’equació de gas ideal?

PV=nRTPV=nRT

AndthusthemolarvolumeVARIESINVERSELYwithpressureatconstanttemperature.Andthisisarestatementofanoldempiricalgaslaw,i.e.theBoyleMarriotlaw,i.e.Pk1V.Where[math]k[/math]issomeconstantofproportionalityAnd thus the molar volume VARIES INVERSELY with pressure at constant temperature. And this is a restatement of an old empirical gas law, i.e. the Boyle-Marriot law, i.e. P \equiv k\dfrac{1}{V}. Where [math]k[/math] is some constant of proportionality…

I el volum molar és el volum que ocupa un gas en algunes condicions estàndard ... mentre que el volum és simplement el volum que ocupa la quantitat de gas donada, que per descomptat hauria de ser proporcional al volum molar. Per què?