Com es calcula el valor P de la diferència entre dues regressions múltiples?


Resposta 1:

Si teniu dos models anidats adaptats al mateix conjunt de dades (per exemple, potser teniu un model amb i sense un terme d’interacció, digueu ingressos ~ gènere + educació vs ingressos ~ gènere + educació + educació * gènere) podeu utilitzar la probabilitat test de proporció: sota la hipòtesi nul·la, 2 log (L1 / L2) es distribueix xisquare amb graus de llibertat f1-f2, on L1 i L2 són els valors màxims de la funció de probabilitat per a cadascun dels models i f1 i f2 són el nombre. de paràmetres en cadascun dels models.

Si teniu dos models ajustats a conjunts de dades diferents, podeu comparar un coeficient en un model amb un coeficient en l'altre model: sota la hipòtesi nul·la, beta1-beta2 es distribueix normalment amb la mitjana zero i sd = sqrt (se1 ^ 1 + se2 ^ 2) on se1 i se2 són els errors estàndard de les estimacions de beta en els dos models.