Expliqueu la diferència entre '=' i '=='?


Resposta 1:

El signe "=" és l'operador d'assignació diàdica. El costat esquerre d’aquest operador és una variable, i el costat dret conté una expressió el valor del qual s’assigna a la variable.

L’operador “==” és un operador diàdic que prova la igualtat entre l’operand esquerre i l’operand dret, retornant un resultat lògic VERITAT o FALS.