Es pot explicar la força nuclear feble i la força nuclear? Quina diferència hi ha entre ells?


Resposta 1:

La força nuclear no és res més que la força d’atracció entre nucli i electró. Així, si hi ha una gran força d’atracció, una elevada capacitat d’enllaç i menys capacitat de reacció, i en cas d’atracció feble baixa capacitat d’enllaç i alta capacitat de reacció.

Estiu,

Debilitat de NFA dèbil, baixa reactiva

Alta longitud d’enllaç.

ALTA NFA: alta capacitat d’enllaç, baixa reactiva, menys longitud de l’enllaç.